ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร