วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการคปภ. ประธานสภาทนายความ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาแก่ผู้ร้อง ซึ่งในเดือนพฤษภาคม มีผู้ขอรับความช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร