วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้แก่ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัด ประธานสภาทนายความจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแเพงเพชร ผ.อ.สถานพินิจฯ ผ.อ.สำนักงานบังคับคดี ผ.อ.สำนักงานคุมประพฤติ ผู้แทนจากDSI เขตพื้นที่ 6 ผู้แทนปปส.ภาค 6 ผู้แทนอาสาสมัคร จำนวน 3 ท่าน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมต่างๆภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร