วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2564
          โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 18 เรื่อง ณ ห้องประชุมทุ่งเศษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3