วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2564
          โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรนมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี จำนวน 5 เรื่อง ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3