วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายปริญญา ปั้นงาม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมวังยาง เทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร