วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายปริญญา ปั้นงาม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร