วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน ๑๒ เรื่อง ณ ห้องประชุมทุ่งเศษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓